D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

TÀI LIỆU VÀ CÔNG VĂN

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hướng dẫn, Hỏi đáp

Thứ ba, Tháng 4 21

Thứ tư, Tháng 12 11 2019

Thứ hai, Tháng 11 25 2019

Thứ sáu, Tháng 12 7 2018

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập, đơn vị, ...

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện KH 1205 và Bằng chứng 83 tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Thứ ba, Tháng 4 21

Thứ hai, Tháng 3 2

Thứ sáu, Tháng 2 21

Thứ hai, Tháng 12 30 2019

Thứ hai, Tháng 12 16 2019